PURE hubs Rijk van Dommel en Aa

 

An inspirational marketplace

Een inspirerende marktplaats

Rijk van Dommel en Aa is a green area in the southern part of the Netherlands, in between Eindhoven and Helmond. It fulfils a green belt function in this increasingly urbanised environment …. The area is used for a number of different purposes, including agriculture, landscape and recreation.

Rijk van Dommel en Aa also offers a range of recreational facilities. You can walk, cycle, mountain bike, canoe, play golf and horse ride there. Its many monuments – from old farms to water mills and churches – make the area even more attractive.

Het Rijk van Dommel en Aa is een gebied in het zuiden van Nederland, tussen Eindhoven en Helmond met een groene functie in deze verstedelijkende omgeving. Het gebied omvat diverse functies, zoals landbouw, natuur, landschap en recreatie.

Het Rijk van Dommel en Aa biedt ook heel wat recreatievoorzieningen.Je kunt er wandelen, fietsen, mountainbiken, kanoën, golfen en paardrijden. De vele monumenten – van oude boerderijen tot watermolens en kerken – zorgen voor extra aantrekkingskracht.

recreational facilities

recreatie
mogelijkheden

From a administrative point of view, Rijk van Dommel en Aa is part of the Brainport Oost development area. The SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) is the project leader here.

A number of organisations, including ZLTO, contribute to this project. The main aims are to protect the green space; to develop sustainable agricultural usage; to further develop and expand recreational facilities; and to preserve and even expand the natural environment.

Bestuurlijk gezien maakt het Rijk van Dommel en Aa deel uit van de gebiedsontwikkeling Brainport Oost. SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) is hier de projectleider.

Diverse organisaties, waaronder ZLTO, werken mee aan dit project. Het hoofddoel is behoud van de groene ruimte, ontwikkeling van een duurzaam agrarisch gebruik en de verdere ontwikkeling en vergroting van de recreatiemogelijkheden, samen met het behoud en zelfs de uitbreiding van de natuur.

relationships

relaties

The SRE, together with the ZLTO, is a partner in the PURE Hubs programme. In Rijk van Dommel en Aa, work is also being done to develop strong relationships between local entrepreneurs and their potential customers in the local towns and villages.

And those customers are not only looking for high quality food from producers they know; they also want access to nature, recreation, energy and care.

Het SRE is samen met het ZLTO partner in het PURE Hubs programma. Ook in het Rijk van Dommel en Aa wordt immers gewerkt aan de ontwikkeling van sterke relaties tussen de lokale ondernemers en hun potentiële klanten in de nabije steden en dorpen.

En die klanten willen niet alleen voedsel waarvan ze de producent kennen en de kwaliteit waarderen, ze hebben ook behoeften als het gaat om natuur, recreatie, energie en zorg.

three goals

drie doelen

As a result of the PURE Hubs project, the SRE has created three goals for Rijk van Dommel en Aa: the creation of a local regional network of entrepreneurs; the drawing up of a local regional action programme; and the drawing up of 5 entrepreneurial plans.

One specific project that has been set up within this is the organisation of an entrepreneurs’ meeting in January 2013 under the heading ‘Marketplace’. The aim here is to bring together supply and demand, and also to link up entrepreneurs from the city and the surrounding area. To achieve this, SRE is working with ZLTO.

The idea is also to inspire entrepreneurs and organisations. The setting up of an entrepreneurs’ network is self-explanatory.

Vanuit Pure Hubs heeft het SRE drie doelen gesteld voor het Rijk van Dommel en Aa: het oprichten van een lokaal regionaal ondernemersnetwerk; het opstellen van een lokaal regionaal actieprogramma; het opstellen van 5 ondernemersplannen.

Een concreet project in dit verband is de organisatie van een ondernemersbijeenkomst in januari 2013 onder de naam Marktplaats. Het doel is hier het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, en ook van ondernemers uit stad en ommeland. SRE werkt hierin samen met ZLTO.

Verder is het de bedoeling de ondernemers en organisaties te inspireren. Het opzetten van een ondernemersnetwerk spreekt vanzelf.

promising and enriching process

beloftevol en verrijkend proces

Invitees will chiefly be entrepreneurs from the city and the countryside, but will also include education and knowledge organisations, facilitating organisations, local government officials and designers.

Entrepreneurs will have the opportunity to present a pitch: they will give a short description of their idea and of what they need to be able to implement it.

All pitches will be discussed and expanded on over the course of the day, together with potential partners. This will also ensure that any missing links in a project’s implementation come to light.

In order to support the process, each group will be linked up to a facilitating organisation. A promising and enriching process for Rijk van Dommel en Aa!

De genodigden zijn vooral ondernemers uit stad en platteland, maar ook onderwijs- en kennisinstellingen, faciliterende organisaties, gemeenteambtenaren en designers.

Ondernemers kunnen hier een “pitch” doen: ze vertellen in het kort wat hun idee is en wat ze nodig hebben om het te kunnen uitvoeren.

Alle “pitches” worden in de loop van de dag besproken en verder ingevuld, samen met de eventuele partners. Ook de missing links in de realisatie van een project kunnen zo aan de oppervlakte komen.

Ter ondersteuning van het proces haakt bij iedere groep een faciliterende organisatie aan. Een beloftevol en verrijkend proces voor het Rijk van Dommel en Aa!


More info at/Meer info op


Rijk van dommel & aa

Tussen Eindhoven en Helmond ligt een mooi natuurgebied: het Rijk van Dommel en Aa. Hier kunnen de inwoners van de regio zich ontspannen, er is van alles te doen. En tegelijk krijgt de natuur ook alle ruimte.

» lees meer..

.