Natuurpoorten

Natuurpoort De Heksenboom

Natuurpoort De Heksenboom ligt in Sint Anthonis bij De Ullingse Bergen. Dit natuurgebied is een open

heideterrein. Maar vooral de verschillende soorten landschappen maken dit natuurgebied uniek.  Het bosgebied rondom de gemeente Sint Anthonis vormt een bijna aaneengesloten bosgordel van 3000 hectare. Je vindt hier een verrassend gevarieerd landschap met mooie bossen, heidevelden, akkers en weilanden. Natuurpoort De Heksenboom biedt enkele vaste activiteiten aan zoals: een fotospeurtocht, klootschieten en 'Heksenboomgolf’. Bij De Heksenboom kun je terecht voor een hapje en een drankje.

www.heksenboom.nl

 

Pilot PURE Hubs

In het kader van PURE Hubs heeft eerst een stakeholderanalyse plaatsgevonden. Vervolgens zijn er strategische ontwikkelopties geformuleerd en zijn de meest haalbare met de ondernemer en de natuur beherende organisatie besproken. Op basis hiervan is besloten een concept voor een beleefpad te ontwikkelen dat aansluit bij het huidige aanbod van de ondernemer, de natuur en de cultuurhistorische verhalen.

Natuurpoort De Peelse Heide

Natuurpoort De Peelse Heide ligt bij het gelijknamige natuurgebied. Dit gebied bestaat vooral uit bos en heide.  Tot begin 1900 werd dit natuurgebied gekenmerkt door omvangrijke heide. Als gevolg van de grote vraag naar stuthout voor de mijnen werd in 1920 begonnen met de ontginning van het gebied. Hierna werd het bos aangeplant. Het natuurlandschap rond De Peelse Heide is zeer gevarieerd. Vanwege de combinatie van bos en heide (deels schaduwrijk, deels open) voelen veel diersoorten zich hier thuis. De Peelse Heide is onderdeel van De Brabantse Kempen.
Taverne D'n Ouwe Brandtoren heeft een speeltuin met een Deens luchtkussen. Geniet van een drankje of een hapje op het terras of in de verbouwde schuur. Vlak bij vind je Outdoorpark Reusel en een bijentuin.

www.ouwe-brandtoren.nl

Pilot PURE Hubs

In het kader van PURE Hubs heeft eerst een stakeholderanalyse plaatsgevonden. Vervolgens zijn er strategische ontwikkelopties geformuleerd en zijn de meest haalbare met de ondernemer en de natuur beherende organisatie besproken. Op basis hiervan is besloten een concept voor een beleefpad te ontwikkelen dat aansluit bij het huidige aanbod van de ondernemer, de natuur en de cultuurhistorische verhalen.

Natuurpoort Lievensberg

Natuurpoort Lievensberg ligt in Bergen op Zoom bij natuurgebied Landgoed Lievensberg. Dit natuurgebied is te vinden aan de oostzijde van Bergen Op Zoom en grenst ten zuiden aan het natuurgebied Zoomland. Je treft hier een prachtige omgeving aan met veel soorten heide, oude lindebomen, eiken en beuken. De villa is niet te bezoeken, maar het park er omheen, het bos en de heide zijn dagelijks gratis toegankelijk.. Afstappen bij Stayokay Bergen op Zoom is de perfecte start om dit mooie natuurgebied te verkennen. Naast het riante terras vind je er een gezellige bar, een leestafel, en een speelhoek voor kinderen.
Medio juni 2013 is bij deze natuurpoort het Klimbos Brabantse Wal geopend. Dit klimbos bestaat uit zes verschillende klimroutes, met bruggen, lianen en tokkelbanen.

www.stayokay.com/nl/hostel/bergen-op-zoom

Pilot PURE Hubs

In het kader van PURE Hubs heeft eerst een stakeholderanalyse plaatsgevonden. Vervolgens zijn er strategische ontwikkelopties geformuleerd en zijn de meest haalbare met de ondernemer en de natuur beherende organisatie besproken. Op basis hiervan wordt de mogelijkheid onderzocht of de Natuurpoort een logische verbinding kan maken met de zorgaanbieders in de omgeving. Zo kan bijvoorbeeld met een nieuw te realiseren MTB-route gezond leven en goed revalideren gestimuleerd worden.

  

Natuurpoorten

the role of
Brabant Natural
GatEways

 

netwerk
van
Natuurpoorten

 
 

 

Vrijetijdshuis Brabant is responsible for the marketing of Brabant’s recreational sector. As the province’s executive organisation, it is involved with the cultural, natural, sport, tourism and recreational sectors. Vrijetijdshuis Brabant runs the Brabant Natural Gateways provincial project.

Vrijetijdshuis Brabant is de marketingorganisatie voor de Brabantse vrijetijdssector. Als uitvoeringsorganisatie van de provincie richt de organisatie zich op de sectoren cultuur, natuur, sport, toerisme en recreatie. Vrijetijdshuis Brabant is projectleider van het provinciale project Brabantse Natuurpoorten.

two
important
goals

twee
belangrijke uitgangspunten

The Brabant Natural Gateways project started out with two important goals: to rescue vulnerable (sections of) nature reserves and to stimulate recreation. The aim is to build up a network of 35 Brabant Natural Gateways during the period 2012-2015. These Brabant Natural Gateways will act as gateways to outdoor activities in rural Brabant. At a Natural Gateway, visitors will be greeted by a wide range of facilities: plenty of space to park, a cafeteria, and information about nature, cultural history and the range of recreational routes on offer. Each Brabant Natural Gateway will be part of the Brabant cycling and walking route network and will act as a starting point for the discovery of nature. The first Brabant Natural Gateway will open in spring 2013.

Het project Brabantse Natuurpoorten is gestart vanuit twee belangrijke uitgangspunten: kwetsbare (delen van) natuurgebieden ontlasten en recreatie stimuleren. De ambitie is om in de periode 2012-2015 een netwerk van 35 Brabantse Natuurpoorten te realiseren. Deze Brabantse Natuurpoorten vormen de ‘toegangspoort’ tot recreatie in de Brabantse natuur. Bij een Natuurpoort vindt de bezoeker een breed scala aan voorzieningen: ruime parkeergelegenheid, een horecavoorziening en informatie over natuur, cultuurhistorie en aanwezige recreatieve routes. Elke Brabantse Natuurpoort is onderdeel van het Brabantse fiets- en wandelroutenetwerk en vormt een startpunt om de natuur te ontdekken. De opening van de eerste Brabantse Natuurpoort zal plaatsvinden in het voorjaar 2013 .

extra boost

extra impuls

As part of the PURE Hubs project, Vrijetijdshuis Brabant is exploring ways to give Brabant Natural Gateways an extra boost and to transform them into multi-functional, experience-oriented intersections. For this three pilot Natural Gateways are selected to participate in the PURE Hubs project.

In het Project PURE Hubs onderzoekt Vrijetijdshuis Brabant wat de mogelijkheden zijn om de Brabantse Natuurpoorten een extra impuls te geven en te transformeren tot multifunctionele, op beleving georiënteerd knooppunt.  3 van de natuurpoorten zijn geslecteerd om te participeren in het PURE Hubs project.

.

product
market combinations

product
markt
combinaties

For this project, Vrijetijdshuis Brabant wants to work together with stakeholders to create at least three new product market combinations, which will broaden the Brabant Natural Gateway’s offering (one per Brabant Natural Gateway). For each of the three Brabant Natural Gateways, one or more themes has been identified, based on promising, sustainable connections between the city and the area immediately surrounding the gateway, taking into account the characteristics of the gateway and its surroundings, as well as potential target groups within the city.

Vrijetijdshuis Brabant wil in dit project samen met stakeholders komen tot tenminste drie nieuwe productmarktcombinaties die de functie van de Brabantse Natuurpoort verbreden (een per Brabantse Natuurpoort). Voor elke van de drie Brabantse Natuurpoorten worden één of meerdere thema’s vastgesteld, op basis van kansrijke, duurzame, verbindingen tussen stad en de omgeving van de poort, waarbij gekeken wordt naar het karakter van de poort en haar omgeving en de potentiële doelgroepen binnen de stad.

100 students

100 studenten

In the September-October period, Vrijetijdshuis Brabant asked some 100 students of Leisure Management from the NHTV International Higher Educational Institute in Breda to look for possible ways of expanding the initiative, starting from the existing alliances built up around the Brabant Natural Gateways. The aim was to stimulate or strengthen interaction between the city and the surrounding countryside. They started with city-based organisations, active in the fields of sport, events, leisure project management/area development, or in the creative/cultural industries.

In de periode september-oktober gingen in opdracht van Vrijetijdshuis Brabant ruim 100 studenten van de NHTV Internationaal Hoger Onderwijs in Breda voor het vak Leisure Regie aan de slag met de opdracht om vanuit het bestaande samenwerkingsverband dat rondom Brabantse Natuurpoorten georganiseerd is, te zoeken naar mogelijke verbreding van het initiatief. Doel is een stad-ommeland dynamiek op gang te brengen of te versterken. Vertrekpunt zijn steeds stedelijke partijen die binnen de werkvelden sport, events, leisure project management/gebiedsontwikkeling of de creatieve industrie/cultuur actief zijn.

analysing

analyse

The students began by analysing the current situation. Based on in-depth interviews, they completed detailed stakeholder analyses, held discussions with potential partners and came up with strategic ideas. At the end of the process, the most promising options were recommended, and it was explained how the various stakeholders could be involved in their implementation. On Wednesday 31 October, twenty of the most inventive strategic options for PURE Hubs in Brabant were presented to Vrijetijdshuis Brabant.

De studenten startten met een analyse van de uitgangssituatie. Op basis van diepte-interviews werden uitgebreide stakeholderanalyses gemaakt, gesprekken gevoerd met potentiële partners en strategische ideeën bedacht. Uiteindelijk zijn de meest kansrijke opties aanbevolen en is beschreven hoe de diverse stakeholders bij de realisatie betrokken kunnen worden. Woendag 31 oktober werden twintig van de meest aantrekkelijke strategische opties voor PURE Hubs in Brabant gepresenteerd aan Vrijetijdshuis Brabant.

three promising pilot locations

drie kansrijke pilotlocaties

Based on the students’ results and recommendations, three promising pilot locations were selected, where collaboration will begin in 2013 to start transforming Brabant Natural Gateways into PURE Hubs.

Op basis van de uitkomsten een aanbevelingen van de studenten worden drie kansrijke pilotlocaties geselecteerd waarmee in 2013 de samenwerking wordt gestart om de transformatie van Brabantse Natuurpoort tot PURE Hub in gang te zetten.

De Brabantse Natuurpoorten: wordt vervolgd!

 

 More information/Meer informatie: http://www.vrijetijdshuis.nl/brabantse-natuurpoorten/