Tampico garden sows enthusiasm

   

Tampicotuin kweekt goesting

 

June 2012 saw the opening of the first community garden in the Antwerp district of Luchtbal. With the support of the Landelijke Gilden (Rural Guild) and PURE Hubs, a second garden was opened in the same area in March 2013, near Tampico Square. We paid a visit to the Tampico garden and were shown around by the enthusiastic Trees Leroy, a social planner for the City of Antwerp.

 

In juni 2012 ging de eerste gemeenschapstuin in de Antwerpse wijk Luchtbal van start. Met de steun van de Landelijke Gilden en PURE  Hubs werd in maart 2013 een tweede tuin geopend in dezelfde wijk, aan het Tampicoplein. Wij gingen op bezoek in de Tampicotuin en kregen uitleg van een enthousiaste Trees Leroy, social planner bij de Stad Antwerpen.

Social context

   

Sociale contexT

Trees Leroy: “The Tampico garden is the second link in what we call our ‘Collier Jardin’, our garden chain. In the field of urban agriculture, there are now other projects in Antwerp. For example, the Biodroom on the Left Bank, and the Prosperity Pontoon by the MAS museum. But these attract a totally different audience. They work at a supra-local level, whilst our work is entirely local, targeted at the people living in this area. Our starting point is: What’s going on in the area? And above all: What does the area need?”

 

Trees Leroy: “De Tampicotuin is de tweede schakel in wat wij onze Collier Jardin noemen, onze tuinenketting. Nu zijn er wat betreft stadslandbouw nog wel meer projecten in Antwerpen. Bijvoorbeeld de Biodroom op Linkeroever en het Welvaert-ponton bij het MAS. Maar die hebben toch een heel ander publiek. Zij werken bovenlokaal, terwijl wij puur lokaal werken, doelgericht, voor de mensen van deze wijk. Ons uitgangspunt is: Wat leeft er in de wijk? En vooral: Wat heeft de wijk nodig?”

Here, the social context is crucial. “You mustn’t forget”, says Trees, “that 95% of this area is made up of social housing. Our target group is local residents, and the vast majority of these are from socially vulnerable groups. In addition, there is a wide range of people from every possible country, who find themselves in the most diverse social situations, under the umbrella of many different institutions. In this context, a community initiative is far from easy.”

 

De sociale context is hier van essentieel belang. “Je mag niet vergeten,” zegt Trees, “dat deze wijk voor 95% uit sociale huisvesting bestaat. Onze doelgroep bestaat uit de lokale bewoners, en dat is voor het overgrote deel een sociaal zwakke bevolking. Daarbij komt een grote diversiteit van mensen uit alle mogelijke landen en in de meest uiteenlopende sociale situaties, begeleid door veel verschillende instanties. Buurtinitiatief is in een dergelijke context niet evident.”

Creating opportunities

 

Kansen
creëren

 

The spatial character of the area is also important. Trees Leroy: “There are a lot of tower blocks, with patches of grass in between them. I often describe these as ‘grass for looking at’ or ‘barbed-wire greenery’. Because, although there are no signs, the implicit message is often ‘do not enter!’ The open space does not invite usage. By means of our community gardens and a variety of other projects, we want unite with residents to reclaim a piece of this open space. And our message is clear: come outside and join in!”

   

Belangrijk is ook het ruimtelijk karakter van de wijk. Trees Leroy: “Er is veel hoogbouw en daartussen zijn dan grasveldjes. Ik omschrijf ze vaak als ‘kijkgras en stekelgroen’. Want ook al staan er geen bordjes, toch is er vaak impliciet de boodschap ‘niet betreden!’ De open ruimte nodigt niet uit om er gebruik van te maken. Met onze gemeenschapstuin en nog andere projecten willen wij een stuk van die open ruimte heroveren, samen met de bewoners. En onze boodschap is duidelijk: kom naar buiten, doe mee!”

The social dynamic of the area and the role these gardens play are matters that are close to Trees’ heart: “Are we engaged in urban agriculture? Perhaps. Is what we’re doing guerrilla gardening? In a certain sense, yes, because we are challenging people. Will we change the world? No, of course not. But we are managing to shift just one small pebble in the stream. We are creating opportunities. We are making use of the social reality and the spatial changes in the area to create opportunities for residents. And our neighbourhood garden is an important part of this.”

 

De sociale dynamiek van de wijk en de rol van deze tuin liggen Trees na aan het hart: “Doen wij aan stadslandbouw? Misschien. Doen wij aan guerrilla gardening? In zekere zin wel, want we dagen de mensen uit. Gaan wij de wereld veranderen? Neen, natuurlijk niet. Maar we verleggen wel een steentje in de rivier. We creëren kansen. We grijpen de sociale realiteit en de ruimtelijke verandering in deze wijk aan om kansen te geven aan de bewoners. En onze buurttuin is daarbij een belangrijk element.”

 

Pumpkin competition

   

Pompoenenwedstrijd

 

The Tampico garden works along the same lines as the first community garden. There are large, raised troughs, which enable older and less mobile people to join in. The garden provides the necessary tools, as well as seeds and plants. There is a gardening coach to offer help and guidance to the residents. Trees Leroy: “And of course, there are also benches. Some people come to plant, harvest or water, but other residents simply come for a chat. That’s also important. But even though the garden has only been open for a few months, and everything still has to grow, both literally and figuratively, we already have some twenty active volunteers.”

   

De Tampicotuin werkt volgens dezelfde principes als de eerste gemeenschapstuin. Er zijn grote, verhoogde tuinbakken, zodat ook ouderen en minder mobiele mensen kunnen meedoen. Er is het nodige gereedschap en er is zaai- en plantgoed. Om de bewoners te helpen en te begeleiden is er een tuincoach. Trees Leroy: “En er zijn natuurlijk ook zitbanken. Sommige mensen komen om te planten, te oogsten of water te geven, andere bewoners komen om een praatje te maken. Ook dat is belangrijk. Maar hoewel de tuin nog maar een paar maanden open is en alles nog moet groeien, letterlijk en figuurlijk, hebben we toch al een twintigtal actieve vrijwilligers.”

 

The garden chain also consists of a further seven troughs, located near certain schools and community centres, aimed at children and senior citizens. It’s also possible for school groups and societies to visit the garden. And then there’s the pumpkin competition, an event that will once again set all kinds of things in motion.

   

De tuinenketting omvat verder zeven tuinbakken die bij enkele scholen en dienstencentra werden geplaatst, speciaal voor de kinderen en de senioren. Schoolklasjes en verenigingen kunnen ook een bezoek brengen aan de tuin. En dan is er nog de pompoenenwedstrijd, een evenement dat weer heel wat in beweging zal brengen.

 

Trees Leroy: “Any local resident who’s interested is given a pot containing a pumpkin plant. People can then plant out their pumpkin and tend it on an individual piece of land measuring 3m x 3m… Of course, they get to keep the harvest. In late September, we organise a harvesting weekend, with a big competition attached to it. At the event, we award five prizes: for the biggest pumpkin; for the largest number of pumpkins; for the most bizarre pumpkin; for the best decorated pumpkin; and for the most attractive pumpkin mask.”

   

Trees Leroy: “Iedere wijkbewoner die geïnteresseerd is, krijgt van ons een pot met een pompoenplantje. Die plant mogen de mensen dan uitplanten en verzorgen op een individueel perceeltje van 3 x 3m… De oogst is natuurlijk voor hen. Eind september organiseren we dan een oogstweekend waaraan een grote wedstrijd gekoppeld wordt. Op dat evenement reiken we vijf prijzen uit: voor de grootste pompoen, voor het grootste aantal pompoenen, voor de meest bizarre pompoen, voor de mooist versierde pompoen en voor het mooiste pompoenmasker.”

 

It’s shaping up to be an enjoyable party, which will help to give the area a bit more colour: “The most important thing is that people come out of their homes, that they start to talk to their neighbours, that they work together… Or to translate a typical Flemish expression, that they start to feel enthused again!”

  Het wordt ongetwijfeld een gezellig feest, dat deze wijk weer meer kleur zal geven: “Het allerbelangrijkst is dat de mensen uit hun huis komen, dat ze met hun buren beginnen te praten, dat ze samen aan de slag gaan… Om het met een mooi Vlaams woord te zeggen: dat ze weer ‘goesting’ krijgen!”

 

For more information:


   

Meer info:


http://www.lecollierjardin.be/Wedstrijd
http://www.gemeenschapstuinluchtbal.be/
http://www.landelijkegilden.be/Onze-werking-/De-tuin-in/Tuinieren-in-de-stad
     

Map

<
Tuinen Luchtbal weergeven op een grotere kaart

Pictures

Click to view album: Halloweenfeest