PURE Hubs De Nieuwe Warande

 

Tilburg
creates
space for
city farming

Tilburg
ruimt plaats
in voor Stadslandbouw

   

The Nieuwe Warande is an area spanning some 500 hectares in the south of the Netherlands, between Tilburg Noord, Udenhout and Berkel-Enschot. The municipal government wants to build on the edges of this open agricultural area, but there must also be space for city farming and regional food supply. The Nieuwe Warande is one of several regions in the Netherlands that is taking part in the international PURE Hubs project.

De Nieuwe Warande is een gebied van zo’n 500 hectare in het zuiden van Nederland, tussen Tilburg Noord, Udenhout en Berkel-Enschot. De gemeentelijke overheid wil de randen van dit open landbouwgebied bebouwen, maar ook stadslandbouw en regionale voedselvoorziening moeten een plaats krijgen. De Nieuwe Warande is een van de Nederlandse gebieden die deel uitmaken van het internationale Pure Hubs project.

Kempen Goed

Kempen Goed

A number of entrepreneurs have been engaged in city farming in the area for some time. There is already a farm shop, a cheese factory, a pick-your-own garden and the sale of meat boxes. The entrepreneurs’ cooperative Kempen Goed, for example, has strong links with care institutions that want to make use of local produce, whilst the citizens’ initiative Goei Eete (‘Good Food’) started last summer with a test project to deliver regional products direct to the consumer.

But in the wider region around Tilburg, there are still more rural entrepreneurs who would like to sell their regional products in the city. There are also plans for special services in the areas of education, childcare, care and recreation.

Enkele ondernemers zijn hier al een tijd actief met stadslandbouw, onder meer in de vorm van een boerderijwinkel, een kaasmakerij, een zelfpluktuin en de verkoop van vleespakketten. De ondernemerscoöperatie Kempen Goed bijvoorbeeld heeft goede contacten met zorginstellingen die gebruik willen maken van streekproducten, terwijl het burgerinitiatief Goei Eete de afgelopen zomer startte met een proefproject om streekproducten direct aan de consument te leveren.

Maar in de ruimere regio rond Tilburg zijn nog meer rurale ondernemers die hun streekproducten graag in de stad willen verkopen. Ook wordt gedacht aan speciale diensten op het gebied van onderwijs, kinderopvang, zorg en recreatie.

ten promising companies

tien kansrijke bedrijven

In 2009 the Brabantse Milieufederatie (Brabant Environmental Federation) made an inventory of the ideas and wishes of the residents of Tilburg Noord, Berkel-Enschot and Udenhout.

 In 2012, ZLTO pursued this in more depth and asked a group of students, mainly those studying economics, to start work on a graduation research project to find out which companies or institutions were interested in the regional products on offer, for use in catering, for example, or as a secondary condition of employment for their staff.

 This led to a selection of ten promising companies or institutions that were prepared to do more with their products in the region. The students also actively contacted the various parties, and advised them on which steps to take. These included using existing networks, and efficiently broadening their scope.

In 2009 heeft de Brabantse Milieufederatie de ideeën en wensen van de inwoners van Tilburg Noord, Berkel-Enschot en Udenhout geïnventariseerd.

ZLTO ging hier in 2012 verder op in en vroeg aan een groep studenten met vooral een economische achtergrond een afstudeeronderzoek te starten om na te gaan welke bedrijven of instanties interesse hadden in het aanbod van producten uit de regio, bijvoorbeeld voor hun catering of als secundaire arbeidsvoorwaarde voor hun personeel.

Dit leidde tot een selectie van tien kansrijke bedrijven of instanties die bereid waren meer te doen met hun producten in de regio. De studenten legden ook actief contacten met de diverse partijen en brachten advies uit over de te ondernemen stappen. Belangrijk daarbij is de aanwending van bestaande netwerken en een efficiënte verbredende aanpak.

strengthen
the relationships

versterking
van de relaties

A key project criterion is to strengthen the relationships between agricultural entrepreneurs and city dwellers. As Midden-Brabant’s Specialist in Sustainable Environmental Policy, Anke de Brouwer is closely involved in this project. She stresses that city farming will undoubtedly have a key role to play in the Nieuwe Warande: “We have already made good progress. But everything takes time. Also, we mustn’t forget that a process based approach is of crucial importance here.”

Een essentiële voorwaarde is de versterking van de relaties tussen agrarische ondernemers en stadsbewoners. Anke de Brouwer is als Specialist Duurzaam Omgevingsbeleid Midden-Brabant nauw betrokken bij dit project. Zij benadrukt dat stadslandbouw in de Nieuwe Warande zonder twijfel een belangrijke plaats zal krijgen: “We hebben al heel wat vorderingen gemaakt. Maar alles heeft zijn tijd nodig. Vergeten we ook niet dat de procesmatige aanpak hierbij van cruciaal belang is.”

     

 Voor meer informatie: